Směrnice

Vnitřní směrnice k ochraně oznamovatelů

zpracovaná v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb.

a směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie PE/78/2019/REV/1

Auto Tichý s.r.o.,

IČ: 25390121,

se sídlem Ostrava, Vítkovice, Rudná 1124/32

(dále jen „společnost“)

 

PREAMBULE

Tato vnitřní směrnice společnosti stanovuje základní práva a povinnost v souvislosti s ochranou oznamovatelů dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie PE/78/2019/REV/1 (dále jen „Směrnice EU“). Ochrana oznamovatelů je v působnosti Ministerstva spravedlnosti. Touto směrnicí se ve společnosti zavádí vnitřní oznamovací systém. Tato vnitřní směrnice se bude aplikovat pro všechny případy oznámení protiprávního jednání.

ČLÁNEK 1

Úvodní ustanovení

 

Pro účely této směrnice se rozumí:

 • „protiprávním jednáním“ činnost, která:
 1. má znaky trestného činu;
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000,- Kč;
 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů;
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů;
  2. daně z příjmů právnických osob
 • předcházení legalizace výnosů z trestného činnosti a financování terorismu;
 1. ochrany spotřebitele;
 2. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti;
 3. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;
 • ochrany životního prostředí;
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví;
 1. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti;
 2. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek
 3. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů
 • ochrany finančních zájmů EU
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU.
 • „oznámením“ či „oznamováním“ ústní či písemné poskytnutí informací o možném protiprávním jednáním.
 • „odvetnými opatřeními“ jakékoli přímé či nepřímé jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v pracovním kontextu, které je vyvolané oznámením nebo zveřejněním a které oznamovateli působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu.

Definice dalších pojmů je obsažena v Zákoně a Směrnici EU.

ČLÁNEK 2

Oznamovatel

 

Oznamovatelem je fyzická osoba, která učinila oznámení.

 

Společnost bude přijímat oznámení pouze od osob, které pro ni vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona. Oznámení mohou podávat osoby, které pro společnost vykonávají závislou práci v základním pracovněprávním vztahu, vykonává službu (vojenskou službu, služební poměr, státní službu), vykonávající dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž.

Společnost tímto vylučuje přijímání oznámení od jiných osob.

 

ČLÁNEK 3

Ochrana oznamovatelů

 

Oznamovatelé mají nárok na ochranu dle Zákona a nemohou být proti nim uplatněna žádná odvetná opatření.

 

Odvetná opatření jsou zejména ve formě:

 1. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 2. zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,
 3. zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 4. odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
 5. uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
 6. snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 7. přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
 8. služební hodnocení nebo pracovní posudek,
 9. neumožnění odborného rozvoje,
 10. změna pracovní nebo služební doby,
 11. vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky,
 12. výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
 13. zásah do práva na ochranu osobnosti.

Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani

 1. osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
 2. osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
 3. osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,
 4. osoba oznamovatelem ovládaná,
 5. právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou,
 6. právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
 7. osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo
 8. svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

Ochrana nenáleží oznamovateli, který podal vědomě nepravdivé oznámení. Podání vědomě nepravdivého oznámení může být považováno za přestupek a takovému oznamovali hrozí pokuta až do výše 50 000,- Kč.

ČLÁNEK 4

Vnitřní oznamovací systém

 

 • Společnost tímto zavádí vnitřní oznamovací systém.
 • Společnost jmenuje příslušnou osobu pro vyřizování oznámení:
  1. jméno a příjmení: Alena Adamcová
  2. adresa: Rudná 1124/32 703 00 Ostrava, Vítkovice
  3. e-mail: oznameni@autotichy.cz
 • Příslušná osoba je pověřena vyřizováním oznámení a za vyřízení nese odpovědnost.
 • Příslušná osoba je povinna postupovat dle Zákona.
 • Oznámení lze podat osobně, telefonicky nebo písemně u této příslušné osoby.
 • Při ústním a telefonickém oznámení může být pořízen zvukový záznam. Ústní a telefonické oznámení lze se souhlasem oznamovatele zdokumentovat formou přesného zápisu.
 • Příslušná osoba má povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu této své činnosti, a to i po ukončení této činnosti. Příslušná osoba se rovněž zavazuje zachovat důvěrnost o jakýchkoliv informací, z nichž by mohla být přímo či nepřímo vyvozena totožnost oznamovatele.
 • Společnost zřizuje emailovou schránku oznameni@autotichy.cz pro oznámení v elektronické podobě.
 • Společnost zřizuje poštovní schránku pro oznámení v písemné podobě. Schránka je umístěna před vchodem do sídla společnosti.
 • Kontakt na příslušnou osobu:

jméno příjmení: Alena Adamcová

adresa: Rudná 1124/32 703 00 Ostrava, Vítkovice

telefon: 599 529 534

e-mail: oznameni@autotichy.cz

 

 

ČLÁNEK 5

Podání oznámení, postup pro vyřízení oznámení a opatření k nápravě

 

 • Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání. Oznámení může být učiněno též anonymně.
 • Oznámení přijímá a vyřizuje příslušná osoba.
 • Příslušná osoba potvrdí oznamovateli přijetí oznámení ve lhůtě sedmi dnů od jeho přijetí. To neplatí u anonymních oznámení.
 • Oznámení bude příslušnou osobou posouzeno
 • Oznamovatel bude o výsledcích posouzení obeznámen nejpozději do 30 dnů od přijetí oznámení. Ve složitých případech může být tato lhůta nejvýše dvakrát prodloužena o dalších 30 dnů. O prodloužení lhůty a důvodech jejího prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele vyrozumět. To neplatí u anonymních oznámení.
 • Oznámení lze podat také Ministerstvu spravedlnosti.
 • Příslušná osoba v návaznosti na podané oznámení navrhne společnosti přijetí vhodných opatření, tak aby nedošlo k prozrazení totožnosti oznamovatele ani osob, které nesmí být vystaveny odvetnému opatření.
 • Společnost zajistí přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu.

ČLÁNEK 6

Evidence a uchovávání oznámení

1)    Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o všech přijatých oznámeních, v rozsahu:

 1. datum přijetí oznámení,
 2. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy,
 3. shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa,
 4. datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jejich výsledek.

2)    Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

3)    Do evidence k dokumentům souvisejícím s oznámením a k oznámením uchovávaným podle tohoto článku má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba.

 

ČLÁNEK 6

Veřejně dostupné informace

 

Informace o způsobu oznamování a vnitřním oznamovacím systému, označení příslušné osoby a vyloučení přijímání oznámení od osob, které pro společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, jsou uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách společnosti http://www.autotichy.cz

ČLÁNEK 7

Závěr

 

Všichni zaměstnanci společnosti byli seznámeni s touto vnitřní směrnicí a byli řádně proškoleni k ochraně oznamovatelů, podání oznámení a postupů pro vyřízení oznámení a přijetí následných opatření.

 

Všichni zaměstnanci jsou povinni ohlásit příslušné osobě nebo jednateli společnosti všechny případy porušení této směrnice, o kterých se dozví.

Ve všech otázkách týkajících se ochrany oznamovatelů a této směrnice se kdokoliv může obrátit na příslušnou osobu nebo jednatele společnosti.

Tato směrnice je volně k dispozici u příslušné osoby a u jednatele společnosti.

Tato vnitřní směrnice nabývá účinnosti dne 15. 12. 2023.

V Ostravě dne 11. 12. 2023

Ing. František Tichý

______________________

jméno příjmení

jednatel společnosti

Auto Tichý s.r.o.

Rudná 1124/32 703 00Ostrava, Vítkovice