Všeobecné info

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (PDF) Rezervace osobního vozu Rezervaci vozidla je možné provést osobně, telefonicky, emailem. Vozidlo bude připraveno na sjednaný den a čas. V případě nevyzvednutí vozu do 59 minut od sjednaného času se rezervace ruší. V případě, že nelze dodat nájemci požadovaný typ vozu, vyhrazuje si pronajímatel právo přistavit uživateli vozidlo srovnatelné třídy a výbavy. Potřebné doklady Platný identifikační doklad (OP, pas), řidičský průkaz příslušné skupiny platné v ČR. Minimální doba pronájmu osobního vozu Sazby na den se počítají za 24 hodin od počátku pronájmu, s výjimkou speciálních tarifů uvedených v ceníku služeb. Je-li denní půjčovní doba překročena o více než 59 minut, účtuje se celý další den. Dobu pronájmu lze prodloužit, pokud si o to nájemce písemně, telefonicky nebo osobně požádá před uplynutím doby pronájmu. Nedojde-li k prodloužení nájemní smlouvy výše uvedeným způsobem, je nájemce v takovém případě povinen platit nájemné v základní sazbě. Minimální věk Vozidlo může být půjčeno jen osobě starší 18 let, která je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny. Kauce Finanční částka sloužící k zajištění závazku plynoucího z vypůjčení vozidla zákazníkem. Nájemce tuto částku zaplatí v hotovosti nebo kartou před zahájením pronájmu. Výše kauce se řídí platným ceníkem autopůjčovny. Složenou kauci nebo její část může pronajímatel použít na náklady vzniklé porušením smlouvy nájemcem (např. doplatek ceny nájmu) a na náklady za škody způsobené nájemcem na předmětu nájmu. Pronájem vozu zahrnuje Náklady na servis, spotřebu provozních kapalin (kromě PHM). Zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem. Havarijní pojištění. Platba Možnost platby v hotovosti. Možnost platby kartou. Možnost fakturace. Další řidič Vůz je vždy pronajat jednomu řidiči. Po domluvě je v naší autopůjčovně další řidič bez příplatku. Povinnosti nájemce Nájemce je povinen při provozu pronajatého vozidla dodržovat všechny platné předpisy, zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku a zdraví. Nájemce se zavazuje zaplatit pokuty za přestupky jím prokazatelně spáchané v době nájmu vozidla, a to do patnácti dnů od doručení výzvy pronajímatelem. Náhrada škody Nájemce je povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na vozidle nebo v souvislosti s jeho provozem v období pronájmu, pokud nedodrží sjednané Všeobecné podmínky. Nájemce je povinen při dopravní nehodě způsobené jeho vinou, při nezjištění pachatele nehody, nebo při jakémkoli poškození vozidla a jeho příslušenství, či v případech, kdy nelze uplatnit náhradu škody z jiného pojištění, zaplatit spoluúčast 10%, min. však 10.000,- Kč (nedohodnou-li se obě strany jinak) a zaplatit odtah do pronajímatelem určené opravny, popř. po dohodě obou smluvních stran do sídla pronajímatele. Při krádeži pronajatého vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli spoluúčast 10% z pořizovací ceny vozidla. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli veškeré oprávněné nároky či případné srážky pojišťovacího ústavu, u kterého je předmětné vozidlo pojištěno dle příslušných pojistných podmínek. Každou škodní událost, tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě na pronajatém vozidle, poškození nebo jeho zničení, odcizení vozidla nebo jeho části, musí nájemce ihned ohlásit pronajímateli a policii, a zároveň musí zajistit soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci. Nájemce výslovně souhlasí, že nájemné, škody a všechny další oprávněné pohledávky za nájemcem uvedené ve smlouvě o pronájmu nebo v těchto podmínkách, mohou být pronajímatelem čerpány z kauce. Nájemce podpisem smlouvy bere na vědomí, že veškerá případná doúčtování budou prováděna dle platného ceníku pronajímatele. Veškeré zjevné vady, stížnosti a připomínky týkající se pronajatého vozidla musí být nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí vozidla a musí být zaznamenány v nájemní smlouvě, či předávacím protokolu. Místo zapůjčení a vrácení vozu Vozidlo lze zapůjčit na pobočkách Auto Tichý v Ostravě a Havířově. Vrácení vozidla zdarma v pobočce, kde bylo vozidlo zapůjčeno. Pohonné hmoty Sazby nezahrnují pohonné hmoty. Vozidla se předávají s plnou nádrží a s plnou nádrží se rovněž odevzdávají. Za dotankování pohonných hmot, chybějících na konci výpůjčky, se účtuje cena dle platného ceníku služeb. Asistenční služby V případě havárie nebo závady nezaviněné nájemcem je tato služba poskytnuta na náklady společnosti. Pojištění Ceny zahrnují zákonné pojištění, havarijní pojištění v zemích EU s omezenou odpovědností za škody způsobené vlastním zaviněním (spoluúčast 10% min. však 10 000,- Kč), pojištění čelního skla se spoluúčasti 2500,- Kč. Pronajímatel nenese odpovědnost za věci ponechané ve vozidle. Příslušenství vozidla Pronajímatel poskytne na vyžádání dle platného ceníku další příslušenství k vozidlu: sněhové řetězy, příčníky, skiboxy.

Kontakt na provozovnu

Otevírací doba

Po - Pá 8:00 - 17:00
So 8:00 - 12:00

Kontaktní osoba

Michaela Podepřelová

Vedoucí autopůjčovny

Mobil: +420 777 307 900
E-mail: pujcovna@autotichy.cz

Podmínky půjčovny

Dlouhodobé zapůjčky – zdarma 2.000 km na měsíc

Nad limit ujetých km – 4 Kč bez DPH / km

Lze domluvit individuálně

 

Denní zapůjčky – zdarma 200 km na den

Nad limit ujetých km – 4 Kč bez DPH / km

 

Zapůjčení za servis – zdarma 100 Km na den

Nad limit ujetých km – 4 Kč bez DPH / km