Všeobecné podmínky pronájmu vozidla

 • Nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorových vozidel.
 • Nájemce nesmí zapůjčit vozidlo jiné osobě, než která je uvedena na smlouvě jako další řidič.
 • Nájemce nesmí používat vypůjčené vozidlo ke zkušebním nebo sportovním účelům.

Doklady potřebné pro uzavření smlouvy

Soukromá osoba, živnostník:

 • 3 platné doklady: občanský průkaz, řidičský průkaz sk. B, třetí doklad k ověření adresy (SIPO, vyúčtování telefonu, kreditní či platební karta,VŠ index, doklad o servisování vozu nájemce), živnostensý list.
 • Věk nájemce musí být nad 25 let.
 • U nájemce nad 65 let je nutné doložit doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla.
 • Při prvním zapůjčení je nutno podepsat směnku k půjčovní smlouvě.

Právnická osoba:

 • výpis z Obchodního rejstříku nebo Živnostenský list, osvědčení o registraci DIČ.
 • objednávka na hlavičkovém papíře s podpisem statutárního zástupce.
 • plná moc od statutárního zástupce (v případě nepřítomnosti při převzetí).
 • občanský průkaz nebo pas řidiče, řidičský průkaz sk. B řidiče.

Cizinci: poskytujeme pouze zápůjčky na české doklady občanů ČR

Platební podmínky:

Před začátkem pronájmu je třeba složit zálohu (deposit) ve výši 5.000 – 20.000 Kč, dle délky pronájmu a typu vozidla jako garance za případné škody způsobené kterýmkoliv z řidičů.

Převzetí vozidla:

Při převzetí vozu bude vystaven předávací protokol, (zůstává u smlouvy o zapůjčení). Zkontrolujte si prosím veškeré údaje na předávacím protokolu, stav vozidla včetně stavu paliva v nádrži, tachometru a základní výbavy.
V případě jakýchkoliv nejasností, nebo připomínek nás neváhejte kontaktovat.

Vrácení vozidla:

 • Vozidlo musí být vráceno v čase a místě, které je uvedeno na nájemní smlouvě. V případě prodlení o více než 1 hodinu bude účtován další 1 den zápůjčky.
 • Žádáme o přítomnost řidiče při vrácení vozu tak, aby mohl svým podpisem potvrdit celkovou částku. Třetí osoba podepíše vrácení vozu jménem zákazníka, pokud se tento z jakéhokoliv důvodu nedostaví a nepodepíše protokol
  o vrácení vozidla.
 • Vozidlo musí být vráceno kompletně čisté, pokud bylo čisté předáno. Auto je považované za čisté: exteriér – karoserie, poklice a okna nesmí mít viditelnou špínu (např.: bláto, hmyz), interiér – sedadla, místo
  pro nohy, palubní deska atd. musí být čisté (např.: bez trhlin, škrábanců, špinavých skvrn, nesmí zůstat odpadky). V opačném případě bude účtován poplatek za úklid, nebo umytí vozidla dle ceníku autopůjčovny.
 • Vozidlo je nájemce povinen vrátit se stejným obsahem pohonných hmot v nádrži, se kterým bylo vozidlo převzato v okamžiku zápůjčky. V opačném případě je účtován poplatek za dotankování pohonných hmot uvedený
  v ceníku autopůjčovny a náhrada PHM podle aktuálních cen paliva.

Pojištění a další služby:

 • V případě neoprávněného vyjetí asistenčního vozidla, nebo není-li služba sjednána, jsou účtovány poplatky podle ceníku autopůjčovny a servisních prací.
 • V případě nájemcem nezaviněných závad a nehod jsou asistence a odtah vozidla zahrnuty v ceně pronájmu. V případě zaviněných nehod, na které se nevztahuje pojištění jsou škody vč. služeb a odtahu účtovány podle ceníku autoservisu.
 • Škody způsobené na pneumatikách (proražení, proříznutí) a způsobené nesprávnou obsluhou (např.: palivo, střešní zahrádka, řetězy, apod.), výměna žárovek jsou v režii nájemce. Každou škodní událost, tedy i takovou, při
  níž nedojde ke škodě na pronajatém vozidle, poškození nebo jeho zničení, je nájemce povinen ihned ohlásit pronajímateli a Policii ČR. Dále je povinen vyplnit formulář „ Záznam o dopravní nehodě“, který obdržel s doklady k vozidlu, zajistit
  soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci.
 • V případě nedodržení všeobecných podmínek pronájmu je nájemce povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na vozidle a jeho příslušenství, nebo v souvislosti s provozem vozidla v období zapůjčení.
 • Lze-li náklady na likvidaci škodní události uplatnit u pojišťovny, u které je vozidlo pojištěno, je nájemce povinen zaplatit spoluúčast 10 % nákladů na likvidaci škody min. však 10.000,- Kč a zaplatit odtah
  na pronajímatelem určené místo.
 • Při krádeži pronajatého vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli spoluúčast 10% z pořizovací ceny vozidla. Nájemce je dále povinen uhradit pronajímateli veškeré oprávněné nároky či případné srážky
  pojišťovacího ústavu. Nájemce vozidla je odpovědný za škody na půjčeném vozidle způsobené jím, ale i osobami třetími v případě nezjištění viníka.
 • Nájemce hradí všechny škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy vozidla, které vznikly řízením pronajatého vozu pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog.
 • Nájemce souhlasí s tím, že nájemné či případné doúčtování je pronajímatel oprávněn provést z platební karty nájemce. popř. zaplatí škodu v hotovosti.
 • Nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatel jeho osobní údaje ukládal a používal za účelem naplnění smlouvy. Tyto osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám pouze tehdy, pokud to pronajímatel bude považovat
  za nevyhnutelné k odvrácení nebo k vyhnutí se nezákonného či zákonem postižitelného jednání.

Cesty do zahraničí:

Nájemce je povinen předmět nájmu používat pouze na území ČR.
Cesty do zahraničí jsou umožněny pouze s písemným souhlasem pronajímatele vozidla.

Pokuty a ostatní sankce:

 • Nájemce je povinen uhradit veškeré poplatky, pokuty za dopravní přestupky a jiné sankce.
 • Vozidlo musí být vráceno v čase a místě, které je uvedeno na nájemní smlouvě. V případě prodlení o více než 1 hodinu bude účtován další 1 den výpůjčky.
 • Za ztrátu (OTP, SPZ zelené karty, klíčů, atd.) bude nájemci účtována pokuta ve výši od 500,- až 2 500,- Kč.
 • U ztráty SPZ je nutné ihned ohlásit ztrátu na Policii ČR a doklad předat půjčovně při vrácení vozidla.
 • Nájemce se zavazuje vozidlo vrátit ve stavu v jakém jej přebíral. Za znečištění vozidla si pronajímatel účtuje např.: propálení či trvalé znečištění sedadel 10 000,- Kč, silné znečištění interiéru s možností vyčištění od 600,- Kč, znečištění
  karoserie 250,-Kč. Chybějící stav paliva bude odhadnut a přepočítán běžnou cenou paliva + poplatek za dotankování 200,- Kč. V případě chybějící části vozidla ji nájemce doplatí ve výši ceny náhradního dílu a servisních prací. V případě,
  že nemá sepsaný protokol o odcizení na Policii ČR zaplatí také administrativní poplatek ve výši 300,- Kč.

V pronájmu je zahrnuto:

 • zdarma likvidace pojistných událostí v případě havárie
 • ceny za den se počítají za 24 hodin
 • havarijní pojištění (havárie, odcizení, živel) na území ČR a EU
 • zákonné pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel
 • zajištění pravidelných prohlídek dle pokynů výrobce
 • zajištění povinných kontrol (STK, EMISE)
 • silniční daň
 • zimní a letní pneu dle vyhlášky
 • zelená karta
 • dálniční známka

V pronájmu není zahrnuto:

 • záloha (deposit) ve výši 5 000 Kč až 20 000 Kč dle typu vozidla
 • pohonné hmoty
 • spoluúčast při dopravní nehodě 5%
 • spoluúčast při odcizení vozu 10% z pořizovací ceny vozidla
 • mytí vozidla a úklid interiéru
 • drobná údržba vozidla / defekt kola, výměna žárovky atd.
 • pokuty za přestupky v silničním provozu

Provozní doba:

Pondělí – Pátek od 7:00 h – 18:00 hodin,

Kontakt: 777 206 444, 777 222 307

V Ostravě dne: 7.4.2014

Všeobecné podmínky pronájmu vozidla ke stažení ve formátu pdf